Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013 Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020
2 03/2013/TT-BTTTT 22/01/2013 Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
3 01/2013/TT-BTTTT 10/01/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
4 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/12/2012 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
5 23/2012/TT-BTTTT 19/12/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
6 22/2012/TT-BTTTT 18/12/2012 Quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
7 21/2012/TT-BTTTT 17/12/2012 Quy định về hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính
8 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 13/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
9 06/2012/TT-BNG 10/12/2012 Về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
10 20/2012/TT-BTTTT 04/12/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »