Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 14 /2013/TT-BTTTT 21/06/2013 Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
2 13/2013-TT-BTTTT 14/06/2013 Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz
3 12/2013/TT-BTTTT 13/05/2013 Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
4 11/2013/TT-BTTTT 13/05/2013 Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch
5 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA 09/05/2013 Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội
6 05/2013/TT-BTTTT 20/04/2013 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
7 08/2013/TT-BTTTT 26/03/2013 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
8 07 /2013/TT-BTTTT 18/03/2013 Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam
9 06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
10 02/2013/TT-BTTTT 22/02/2013 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »