Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 71/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Chính Phủ 20/09/2023 Còn
2 20/2023/QH15 Luật giao dịch điện tử Quốc hội 03/08/2023 Còn
3 48/2023/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức Chính Phủ 17/07/2023 Còn
4 29/2023/NĐ-CP Quy định về việc tinh giản biên chế Chính Phủ 03/06/2023 Còn
5 01/2023/TT-BTTTT Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông 01/02/2023 Còn
6 72/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Chính Phủ 04/10/2022 Còn
7 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Chính Phủ 15/08/2022 Còn
8 11/2022/TT-BTTTT V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bộ Thông tin và Truyền thông 29/07/2022 Còn
9 25/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Chính Phủ 12/04/2022 Còn
10 677/BTTTT-THH V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP) Bộ Thông tin và Truyền thông 03/03/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »