Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/2010/TT-BTTTT 11/08/2010 Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
2 18/2010/TT-BTTTT 30/07/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Viễn thông
3 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV 27/07/2010 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
4 16/2010/TT-BTTTT 19/07/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
5 15/2010/TT-BTTTT 01/07/2010 Quy định về điều kiện phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
6 14/2010/TT-BTTTT 29/06/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
7 13/2010/TT-BTTTT 20/05/2010 Quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.
8 12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
9 11/2010/TT-BTTTT 14/05/2010 Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
10 10/2010/TT-BTTTT 26/03/2010 Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông