Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
2 48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức
3 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Quy định về việc tinh giản biên chế
4 72/2022/NĐ-CP 04/10/2022 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
5 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
6 25/2022/NĐ-CP 12/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
7 14/2022/NĐ-CP 27/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
8 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
9 35/2021/QĐ-TTg 24/11/2021 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
10 942/QĐ-TTg 15/06/2021 Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 »