Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 362/QĐ-TTg 03/04/2019 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
2 38/2014/QĐ-TTg 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
3 1378/QĐ-TTg 12/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020
4 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
5 1671/QĐ-TTg 08/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
6 45/2012/QĐ-TTg 23/10/2012 Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
7 16/2012/QĐ-TTg 08/03/2012 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
8 72/2011/QĐ-TTg 22/12/2011 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
9 35/2011/QĐ-TTg 27/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
10 20/2011/QĐ-TTg 24/03/2011 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
1 2 »