Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 615/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 614/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
3 613/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 591/QĐ-UBND 14/03/2024 Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình
5 412/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
6 90/KH-UBND 16/01/2024 V/v Triền khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
8 1789/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2024
9 1445/KH-UBND 21/07/2023 Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 1011/KH-UBND 10/06/2023 Kế hoạch triển khai thúc đẩy ứng dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 »