Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 615/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 614/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
3 613/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 591/QĐ-UBND 14/03/2024 Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình
5 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
6 45/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý cáp treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh
7 41/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
8 2795/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025”
9 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 1581/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 »