Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 20-CT/TU 28/02/2022 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở
1