Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01/2023/TT-BTTTT 01/02/2023 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
2 11/2022/TT-BTTTT 29/07/2022 V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 31/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
4 22/2021/TT-BTTTT 13/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
5 16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6 03/2021/TT-BNV 25/06/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
7 03/2021/TT-BTTTT 25/06/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
8 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông
9 01/2020/TT-BTTTT 07/02/2020 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
10 10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »