Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01/2023/TT-BTTTT 01/02/2023 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
2 11/2022/TT-BTTTT 29/07/2022 V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 677/BTTTT-THH 03/03/2022 V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP)
4 677/BTTTT-THH 03/03/2022 V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP)
5 31/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
6 22/2021/TT-BTTTT 13/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
7 103/CT-BTTTT 13/12/2021 Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2022
8 16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9 03/2021/TT-BTTTT 25/06/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
10 01/CT-BTTTT 11/01/2021 Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »