Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 90/KH-UBND 16/01/2024 V/v Triền khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 1789/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2024
3 1445/KH-UBND 21/07/2023 Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 1011/KH-UBND 10/06/2023 Kế hoạch triển khai thúc đẩy ứng dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 842/KH_UBND 08/05/2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
6 805/KH-UBND 28/04/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 814/QĐ-UBND 14/04/2023 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình
8 666/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023
9 666/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2023
10 203/KH-UBND 18/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 »