Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 12/2015/TT-BTTTT 29/05/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện
2 11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
3 08/2015/TT-BTTTT 25/03/2015 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao.
4 07/2015/TT-BTTTT 24/03/2015 Thông tư quy định về kết nối viễn thông
5 06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
6 05/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
7 04/2015/TT-BTTTT 10/03/2015 Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz
8 03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 6/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
9 25 /2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
10 28/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Thông tư Quy định định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »