Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 05/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2 4/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
3 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
4 2/2014/TT-BTTTT 10/03/2014 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
5 1/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6 22 /2014/TT-BTTTT 02/02/2014 Ban hành Quy hoạch kho số viễn thông.
7 27/2013/TT- BTTTT 31/12/2013 Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
8 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT 30/12/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
9 26/2013/TT-BTTTT 27/12/2013 Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020
10 24/2013/TT-BTTTT 27/12/2013 Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »