Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 16/2011/TT-BTTTT 30/06/2011 Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
2 15/2011/TT-BTTTT 28/06/2011 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
3 14/2011/TT-BTTTT 07/06/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hoá thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
4 13/2011/TT-BTTTT 06/06/2011 Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
5 12/2011/TT-BTTTT 27/05/2011 Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010
6 11/2011/TT-BTTTT 26/05/2011 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
7 10/2011/TT-BTTTT 14/04/2011 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
8 09/2011/TT-BTTTT 08/04/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008
9 08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 2 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số
10 09/2011/TT-BCT 30/03/2011 Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »