Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1671/QĐ-TTg 08/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
2 45/2012/QĐ-TTg 23/10/2012 Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
3 32/2012/QĐ-TTg 27/07/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
4 16/2012/QĐ-TTg 08/03/2012 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
5 72/2011/QĐ-TTg 22/12/2011 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
6 55/2011/QĐ-TTG 14/10/2011 Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
7 41/2001/QĐ-TTg 03/08/2011 Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.
8 35/2011/QĐ-TTg 27/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
9 20/2011/QĐ-TTg 24/03/2011 Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
10 78/2010/QĐ-TTG 30/11/2010 Về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
« 1 2 3 4 5 6 7 »