Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 77/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
2 32/2012/QĐ-TTg 27/07/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
3 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
4 31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung
5 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
6 106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
7 55/2011/QĐ-TTG 14/10/2011 Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
8 83/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
9 72/2011/NĐ-CP 23/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
10 41/2001/QĐ-TTg 03/08/2011 Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »