Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 19/2020/ND-CP 12/02/2020 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
2 15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
3 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
4 25/2016/NĐ-CP 06/04/2016 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
5 20/2016/NĐ-CP 30/03/2016 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
6 45/2015/QĐ-TTg 24/09/2015 Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
7 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
8 60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Quy định về hoạt động in
9 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
10 284/QĐ-TTg 24/02/2014 Quyết định về Ngày Sách Việt Nam
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »