Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 11/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
2 115/QĐ-TTg 16/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
3 195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
4 132/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
5 85/2013/NĐ-CP 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp
6 72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định quản lý ,cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
7 48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
8 1746/QĐ-TTg 16/11/2012 Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông.
9 87/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
10 88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »