Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1123/KH-UBND 22/09/2015 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
2 06/2015/QĐ-UBND 04/02/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 05/2015/QĐ-UBND 03/02/2015 Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 3806/QĐ-UBND 27/12/2014 Phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
5 1561/UBND-VX 09/12/2014 Về việc tăng cường hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 18/CT-UBND 30/10/2014 Về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 417/KH-UBND 10/04/2014 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam
8 23/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 1165/UBND-VX 22/09/2012 V/v đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử
10 2140/QĐ-CT 13/09/2012 Quyết định Về việc bãi bỏ nội dung công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 »