Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 13/2020/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
2 25/2019/QĐ-UBND 12/09/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành cà quản lý văn bản điện tử các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình.
3 22/2019/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên công thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần.
4 21/2019/QĐ-UBND 10/07/2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Quảng Bình.
5 712/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Có 4 danh mục kèm theo)
6 32/2018/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh quy định về quản lý đại lý Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7 1835/KH-UBND 31/10/2016 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
8 32/2016/QĐ-UBND 25/10/2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.
9 41/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình
10 37/2015/QĐ-UBND 02/11/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
« 1 2 3 4 5 6 7 »