Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 203/KH-UBND 18/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 2412/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3 45/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý cáp treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh
4 1975/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình
5 2795/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025”
6 1509/KH-UBND 19/08/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 1414/KH-UBND 09/08/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
8 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 1235/KH-UBND 11/07/2022 Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Bình
10 1901/QĐ-UBND 11/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cấp nền tảng công nghệ, kỹ thuật của Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh"
« 1 2 3 4 5 6 7 »