Lấy ý kiến Dự thảo các Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

8:23, Thứ Sáu, 11-10-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến góp ý các Dự thảo Quyết định bằng văn bản, gửi về Sở trước ngày 22/10/2019 để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Download nội dụng Dự thảo tại đây:

                                    Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

                                    Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp, Viễn thông Quảng Bình và Chi nhánh Viettel Quảng Bình, đề nghị rà soát, cử cán bộ tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (thông tin cán bộ gồm: Họ và tên; chức vụ; đơn vị công tác; điện thoại, địa chỉ thư điện tử).

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


 

Các tin khác