Kết quả sơ bộ chấm điểm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của Sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018

15:17, Thứ Hai, 25-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình,

Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 cho 20 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và 01 cơ quan thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu quản lý nhà nước và thực hiện cung cấp dịch vụ công là Ban Quản lý Khu kinh tế.

Căn cứ vào thông tin, số liệu từ các Phiếu khảo sát và việc thẩm tra, xác minh thông tin trên các hệ thống dùng chung của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chấm điểm đánh giá và xếp thứ tự mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh năm 2018 theo 6 hạng mục với kết quả sơ bộ tại Phụ lục (kèm theo Chi tiết điểm chấm các hạng mục, tiêu chí).

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo và đề nghị các cơ quan được khảo sát, chấm điểm nghiên cứu kết quả sơ bộ, có thông tin phản hồi để thẩm tra, điều chỉnh trước khi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt, công bố kết quả chính thức. Văn bản phản hồi, giải trình, bổ sung thông tin đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/4/2019.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Trọng Hùng, Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0232.3851206/0912132662.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác