Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

7:51, Thứ Ba, 26-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình (đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://stttt.quangbinh.gov.vn, mục Quản lý nhà nước/Công nghệ thông tin).
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia nghiên cứu, đối chiếu các nội dung trong Dự thảo với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương để góp ý hoàn thiện Dự thảo, bảo đảm tính khả thi sau khi trình UBND tỉnh ký ban hành. Đối với UBND cấp huyện, đề nghị tổ chức tổng hợp ý kiến đóng góp của UBND cấp xã.
Văn bản góp ý Dự thảo đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 23/4/2019. Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị không có góp ý thì được hiểu là đã nhất trí với Dự thảo.

Tải nội dung công văn tại đây!

Tải nội dung dự thảo tại đây!

Phòng Công nghệ thông tin

 

 

Các tin khác