Biểu mẫu cung cấp số liệu khảo sát mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Quảng Bình năm 2019

8:7, Thứ Hai, 15-7-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2380/VPUBND-KGVX ngày 02/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Quảng Bình năm 2019,

Để có số liệu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Quảng Bình năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập, cung cấp đầy đủ và chính xác các số liệu vào mẫu Phiếu cung cấp số liệu, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/7/2019 (bản mềm gửi vào hộp thư điện tử: hungtt.stttt@quangbinh.gov.vn).Cụ thể:

1. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện cung cấp số liệu theo Mẫu phiếu chung 01. Các Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo đề nghị cung cấp thêm số liệu tại các mẫu phiếu: 02, 03, 04, 05 tương ứng. Lưu ý: Đối với UBND cấp huyện, tổng hợp số liệu toàn bộ từ Văn phòng HĐND&UBND, các  phòng/ban trực thuộc và từ UBND các xã, phường, thị trấn.

                         Mẫu 01: Phiếu khảo sát chung

                         Mẫu 02: Phiếu khảo sát bổ sung đối với Sở Nội vụ               Mẫu 03: Phiếu khảo sát bổ sung đối với Sở KH&ĐT

                         Mẫu 04: Phiếu khảo sát bổ sung đối với Sở Tài chính          Mẫu 05: Phiếu khảo sát bổ sung đối với Sở GD&ĐT

 2. Cục Thống kê, Cục Thuế, các trường Đại học, Cao đẳng, các doanh nghiệp viễn thông và Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp số liệu theo các mẫu phiếu 06, 07, 08, 09, 10 tương ứng.

                         Mẫu 06: Phiếu khảo sát riêng đối với Cục Thống kê             Mẫu 07: Phiếu khảo riêng đối với Cục Thuế

                         Mẫu 08: Phiếu khảo sát riêng đối với Trường ĐH, CĐ          Mẫu 09: Phiếu khảo sát riêng đối với Doanh nghiệp viễn thông

                         Mẫu 10: Phiếu khảo sát riêng đối với Trung tâm CNTT&TT QB

Thông tin liên hệ, phối hợp: Ông Trần Trọng Hùng - Phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 02323.851206; 0912132662.

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác