Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

17:9, Thứ Bảy, 23-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019,

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình.

Download Dự thảo Quyết định kèm Quy chế tại đây!

Nội dung của Quy chế này quy định về việc tổ chức xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và áp dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia nghiên cứu, đối chiếu các nội dung trong Dự thảo với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương để góp ý hoàn thiện Dự thảo, bảo đảm tính khả thi sau khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

Văn bản góp ý Dự thảo đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 23/4/2019.

Trân trọng!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 

 

Các tin khác