Kết quả sơ bộ chấm điểm đánh giá, xếp hạng mức độ CQĐT cấp huyện, cấp xã năm 2018

14:53, Thứ Hai, 1-4-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện,

Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thu thập và điền số liệu vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp xã năm 2018; tổng hợp số liệu cấp xã và bổ sung số liệu cấp huyện vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện năm 2018; gửi toàn bộ Phiếu khảo sát cấp xã, cấp huyện về Sở để thẩm tra, chấm điểm đánh giá.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông vẫn chưa nhận được Phiếu khảo sát của huyện Quảng Trạch và Phiếu khảo sát của tất cả các xã, thị trấn thuộc hai huyện Quảng Trạch và Minh Hóa. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của việc đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử; nhiều cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, số liệu khảo sát nhưng thiếu kiến thức về CNTT, không hiểu đúng ý nghĩa nội hàm của các hạng mục thông tin, số liệu khảo sát để khai báo, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng thực tế… ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng tổng hợp, thẩm tra đánh giá.

Căn cứ vào thông tin, số liệu từ các Phiếu khảo sát nhận được và việc thẩm tra, xác minh trên các hệ thống dùng chung của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chấm điểm đánh giá và xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2018 với kết quả sơ bộ tại Phụ lục kèm theo.

Chi tiết điểm chấm, xếp hạng sơ bộ của các địa phương:      Cấp huyện 2018

                                                                                                             Cấp xã 2018 của thành phố Đồng Hới

                                                                                                             Cấp xã 2018 của thị xã Ba Đồn

                                                                                                             Cấp xã 2018 của huyện Lệ Thủy

                                                                                                             Cấp xã 2018 của huyện Quảng Ninh

                                                                                                             Cấp xã 2018 của huyện Bố Trạch

                                                                                                             Cấp xã 2018 của huyện Tuyên Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan tham mưu và UBND cấp xã quan tâm nghiên cứu kết quả sơ bộ, có thông tin phản hồi để thẩm tra, điều chỉnh trước khi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt, công bố kết quả chính thức. Văn bản phản hồi, giải trình, bổ sung thông tin đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/4/2019.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Trọng Hùng, Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0232.3851206/0912132662./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác