Dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

9:40, Thứ Tư, 9-1-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình.  

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quyết định, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý thì được hiểu là đã nhất trí với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Xem nội dung dự thảo quyết định tại đây!

 

Các tin khác