Báo cáo hiện trạng, đề xuất nhu cầu cấp phát chứng thư số chuyên dùng phục vụ triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg

17:9, Chủ Nhật, 9-12-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 4304/VPUBND-KGVX ngày 27/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu đề xuất nhu cầu, thời gian triển khai sử dụng chứng thư số và giải pháp ký số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg,

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng, đề xuất nhu cầu cấp phát chứng thư số (các biểu mẫu kèm theo), gồm:

1. Hiện trạng cấp phát chứng thư số của cơ quan và đơn vị cấp dưới.

              Biểu mẫu 01 đối với 20 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh                 Biểu mẫu 01 đối với 11 cơ quan thuộc UBND tỉnh

              Biểu mẫu 01 thành phố Đồng Hới                                                                 Biểu mẫu 01 thị xã Ba Đồn

              Biểu mẫu 01 huyện Lệ Thủy                                                                            Biểu mẫu 01 huyện Quảng Ninh

              Biểu mẫu 01 huyện Bố Trạch                                                                          Biểu mẫu 01 huyện Quảng Trạch

              Biểu mẫu 01 huyện Tuyên Hóa                                                                       Biểu mẫu 01 huyện Minh Hóa

2. Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức (Biểu mẫu 02).

3. Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị (Biểu mẫu 03).

    Đối với Văn phòng UBND tỉnh, đề nghị tổng hợp đăng ký cấp chứng thư số cho Lãnh đạo UBND tỉnh.

4. Tổng hợp nhu cầu cấp chứng thư số cho cá nhân công chức, viên chức không phải là lãnh đạo cơ quan, đơn vị (Biểu mẫu 04).

    Trong đó, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019, đề nghị ưu tiên đăng ký cho kế toán của cơ quan, đơn vị.

Văn bản báo cáo hiện trạng và đề xuất nhu cầu đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12/2018, bản mềm gửi về hộp thư điện tử stttt@quangbinh.gov.vn.

Đầu mối liên hệ, hỗ trợ: Bà Bùi Thị Loan - Phòng Công nghệ thông tin, điện thoại: 0396490502.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác