Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 396/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022 UBND Tỉnh 17/03/2022 Còn
2 276/UBND-TH V/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở UBND Tỉnh 02/03/2022 Còn
3 20-CT/TU Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở Tỉnh ủy Quảng Bình 28/02/2022 Còn
4 31/2021/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông 31/12/2021 Còn
5 118/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 23/12/2021 Còn
6 22/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021 Còn
7 103/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021 Còn
8 48/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 10/12/2021 Còn
9 2719/UBND-NCVX Về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật UBND Tỉnh 08/12/2021 Còn
10 35/2021/QĐ-TTg Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ Chính Phủ 24/11/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 »