Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1789/KH-UBND Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2024 UBND Tỉnh 11/09/2023 Còn
2 1445/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 21/07/2023 Còn
3 1011/KH-UBND Kế hoạch triển khai thúc đẩy ứng dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 10/06/2023 Còn
4 842/KH_UBND Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 UBND Tỉnh 08/05/2023 Còn
5 805/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 28/04/2023 Còn
6 814/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14/04/2023 Còn
7 666/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023 UBND Tỉnh 13/04/2023 Còn
8 666/KH-UBND Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2023 UBND Tỉnh 13/04/2023 Còn
9 203/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 18/02/2023 Còn
10 2412/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Tỉnh 20/12/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »