Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 118/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 23/12/2021 Còn
2 22/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021 Còn
3 103/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021 Còn
4 48/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 10/12/2021 Còn
5 2719/UBND-NCVX Về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật UBND Tỉnh 08/12/2021 Còn
6 35/2021/QĐ-TTg Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ Chính Phủ 24/11/2021 Còn
7 16/2021/TT-BTTTT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông 29/10/2021 Còn
8 1170/UBND-NCVX Công văn số 1170/UBND-NCVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí. UBND Tỉnh 02/07/2021 Còn
9 67/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của luật xử lý vi phạm hành chính Quốc hội 04/12/2020 Còn
10 17/2020/QĐ-UBND Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND Tỉnh 06/10/2020 Còn
1 2 3 4 5 »