Tài liệu Hội nghị Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường (Lần 2)

14:45, Thứ Năm, 6-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường của tỉnh trên địa bàn thành phố Đồng Hới và đề xuất phương án triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh (Bao gồm Phụ lục I, II)

2Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

3Công văn số 208/UBND-KSTT ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm dùng chung Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

4Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

5Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

6Quyết định số 165/QĐ-BCĐPAHT ngày 31/8/2022 của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

7Thông báo số 166/TB-BCĐPAHT ngày 31/8/2022 của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

8. Thông báo số 1114/TB-STTTT ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

9. Thông báo số 1354/TB-STTTT ngày 22/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

10Thông báo kết luận số 4211/TB-VPUBND ngày 18/10/2022 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tại phiên họp ngày 04/10/2022 của Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Các tin khác