Tài liệu Hội nghị Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình

10:22, Thứ Hai, 3-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  

01. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình đến tháng 9/2022.

02. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai Trung tâm điều hành thông minh và thử nghiệm, thí điểm một số phần mềm, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến tháng 9/2022.

03. Công văn số 208/UBND-KSTT ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm dùng chung Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

04. Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

05. Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

06. Quyết định số 165/QĐ-BCĐPAHT ngày 31/8/2022 của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

07. Thông báo số 166/TB-BCĐPAHT ngày 31/8/2022 của Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

08. Thông báo số 1114/TB-STTTT ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

09. Thông báo số 1354/TB-STTTT ngày 22/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật danh sách thành viên Ban Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình.

Các tin khác