Hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

16:48, Thứ Năm, 25-10-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin như sau:

 1. Các khái niệm về chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin được định nghĩa, giải thích tại Điều 3 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 85/2016/NĐ-CP) và Điều 5, Điều 6 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (dưới đây gọi tắt là Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT).

2. Việc phân loại thông tin và hệ thống thông tin được quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT; Nguyên tắc xác định cấp độ, việc xác định cấp độ và thuyết minh cấp độ an toàn hệ thống thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT; việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng phải đáp ứng các yêu cầu, nội dung quy định tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT.

3. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ; hồ sơ đề xuất cấp độ, hồ sơ phê duyệt đề xuất cấp độ; trình tự thủ tục xác định, xác định lại cấp độ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin được quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, rà soát, thực hiện việc phân loại, xác định cấp độ và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành, khai thác, gửi cơ quan chức năng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Đối với các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5, đề nghị khẩn trương hoàn thành xác định, lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin trong tháng 11/2018 và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định theo quy định.

Tải tài liệu:     Hướng dẫn cơ bản xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ

                      Các mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Các cơ quan, đơn vị không đủ năng lực lập hồ sơ, xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ có thể liên hệ dịch vụ tư vấn của các doanh nghiệp CNTT hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác