Triển khai đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2018 của sở, ban, ngành cấp tỉnh

10:35, Thứ Hai, 26-11-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, triển khai Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh đến các phòng, đơn vị trực thuộc; tăng cường chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Kết quả chấm điểm mức độ ứng dụng CNTT hàng năm theo Mục II, Phụ lục II kèm theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND sẽ là căn cứ xem xét đánh giá tiêu chí thành phần 7.1.3 “Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị” trong bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với cấp sở tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

2. Triển khai rà soát, thu thập và điền thông tin, số liệu vào Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng CNTT năm 2018 (theo mẫu tại Phụ lục I Quyết định số 3579/QĐ-UBND), gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/12/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: stttt@quangbinh.gov.vn) để thẩm tra, đánh giá, trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố theo quy định. Mốc thời gian cho các thông tin, số liệu báo cáo, thống kê: từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 30/11/2018.

Download tại đây:       Quyết định số 3579/QĐ-UBND của UBND tỉnh

                                        Phụ lục I - Phiếu khảo sát mức độ ứng dụng CNTT 

                                        Phụ lục II - Cách tính điểm

Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông: Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0232.3844567.

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các tin khác