Thông báo kết quả khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2017 và triển khai khảo sát, đánh giá năm 2018

11:6, Thứ Hai, 15-10-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng mẫu Phiếu khảo sát và triển khai thử nghiệm khảo sát, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2017.

Kết quả đánh giá sơ bộ năm 2017 (download):           Mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của thành phố Đồng Hới

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của thị xã Ba Đồn

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Lệ Thủy

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Quảng Ninh

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Bố Trạch

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Quảng Trạch

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Tuyên Hóa

                                                                                                Mức độ Chính quyền điện tử cấp xã của huyện Minh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo kết quả đánh giá sơ bộ mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2017 và triển khai khảo sát, đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện năm 2018.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thu thập và điền số liệu vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp xã năm 2018; tổng hợp số liệu cấp xã và bổ sung số liệu cấp huyện vào Phiếu khảo sát mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện năm 2018; gửi toàn bộ Phiếu khảo sát cấp xã, cấp huyện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: stttt@quangbinh.gov.vn) để thẩm tra, đánh giá, xếp hạng, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả theo quy định. Mốc thời gian cho các thông tin, số liệu báo cáo, thống kê: từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 31/10/2018.

Tải file Công văn và mẫu Phiếu khảo sát năm 2018 tại đây:         Công văn số 751/STTTT-CNTT ngày 12/10/2018

                                                                                                                    Phiếu khảo sát Chính quyền điện tử cấp huyện

                                                                                                                    Phiếu khảo sát Chính quyền điện tử cấp xã

Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông: Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0232.3851206./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác