Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên QLVB&ĐH năm 2018

10:54, Thứ Tư, 10-10-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Triển khai thực hiện Quyết định số 2962/QĐ-UBND  ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước,

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 741/STTTT-CNTT ngày 09/10/2018 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh đến các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã.

2. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, đầu tư, mua sắm thiết bị máy vi tính, máy quét - scanner, máy in… và kết nối mạng Internet, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng triển khai, ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (QLVB&ĐH). Đối với các xã khó khăn về ngân sách, đề nghị UBND cấp huyện quan tâm hỗ trợ.

3. Tổng hợp, cung cấp danh sách cán bộ, công chức, người lao động của UBND cấp xã theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo (trừ UBND huyện Lệ Thủy) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10/2018 để khai báo, cài đặt, cấu hình trên hệ thống QLVB&ĐH. Trường hợp đã cung cấp danh sách đăng ký theo Công văn số 487/STTTT-CNTT ngày 10/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thì tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.

4.  Chỉ đạo UBND cấp xã cung cấp thông tin đăng ký chứng thư số tổ chức (UBND cấp xã) và chứng thư số cá nhân (Lãnh đạo UBND cấp xã) theo mẫu tại Phụ lục II, III kèm theo, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 09/11/2018 để tổng hợp, đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét cấp phát, phục vụ ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử trên hệ thống QLVB&ĐH.

Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức các lớp tập huấn tập trung tại huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành cho các đối tượng là Lãnh đạo, công chức văn phòng/cán bộ văn thư, công chức văn hóa - xã hội UBND cấp xã (Dự kiến kế hoạch: Phụ lục IV kèm theo). Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thông báo, triệu tập cán bộ dự tập huấn và quan tâm bố trí địa điểm, chuẩn bị hội trường, máy chiếu, mạng Internet không dây… phục vụ tập huấn.

Tải file Công văn số 741 và các Phụ lục I, II, III, IV tại đây!

Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông: Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0232.3851206; 0915.272327./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các tin khác