Một số quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

8:55, Thứ Ba, 31-10-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh và người được người đứng đầu UBND tỉnh giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (người phát ngôn); người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương đặt tại địa phương là người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND cấp huyện và UBND cấp xã là Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

2. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính, Người phát ngôn không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì thực hiện ủy quyền phát ngôn, cụ thể: Người được ủy quyền phát ngôn của UBND tỉnh là người có trách nhiệm được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn. Người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương đặt tại địa phương là cấp phó được giao phụ trách cơ quan. Người được ủy quyền phát ngôn của UBND cấp huyện và UBND cấp xã là cấp phó. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

                                                                                  Thúy Nhung

Các tin khác