Quy chế bảo đảm ATTTM trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN tỉnh Quảng Bình
Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Bình
Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4742/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Quyết định của UBND tỉnh thành lập Đội ứng cứu sự cố
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố) được thành lập theo Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh...
Xem tiếp
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn,...
Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1109/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam...
Xem tiếp
Công văn của Sở TT&TT hướng dẫn xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn HTTT
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1084/UBND-KGVX ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 767/STTTT-CNTT ngày 19/10/2018.....
Xem tiếp