Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 615/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 614/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
3 613/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 591/QĐ-UBND 14/03/2024 Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình
5 412/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
6 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
7 45/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý cáp treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh
8 41/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
9 2795/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025”
10 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 »