Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 41/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
2 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1581/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
4 48/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình
5 942/QĐ-TTg 15/06/2021 Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6 123/QĐ-BTTTT 22/01/2020 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019.
7 362/QĐ-TTg 03/04/2019 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
8 163/QĐ-BTTTT 14/02/2019 Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018.
9 163/QĐ-BTTTT 14/02/2019 Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018.
10 2297/QĐ-BTTTT 15/12/2015 QĐ thừa nhận phòng thử nghiệm US0054
1 2 3 4 5 6 »