Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
2 45/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quyết định bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý cáp treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh
3 41/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
4 2795/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - VT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025”
5 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 1581/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
7 1453/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định ban hành Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh phục vụ các phiên họp đến cấp xã
8 1103/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
9 48/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình
10 942/QĐ-TTg 15/06/2021 Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
1 2 3 4 5 6 »