Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 115/QĐ-TTg 16/01/2014 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
2 1378/QĐ-TTg 12/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020
3 25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
4 1746/QĐ-TTg 16/11/2012 Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông.
5 1671/QĐ-TTg 08/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát dóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
6 45/2012/QĐ-TTg 23/10/2012 Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
7 32/2012/QĐ-TTg 27/07/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
8 16/2012/QĐ-TTg 08/03/2012 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
9 72/2011/QĐ-TTg 22/12/2011 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
10 55/2011/QĐ-TTG 14/10/2011 Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
« 1 2 3 4 5 6 »