Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 615/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 614/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
3 613/QĐ-UBND 18/03/2024 Về việc hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 591/QĐ-UBND 14/03/2024 Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình
5 90/KH-UBND 16/01/2024 V/v Triền khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 29/2023/QĐ-UBND 28/09/2023 Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
7 1789/KH-UBND 11/09/2023 Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2024
8 1445/KH-UBND 21/07/2023 Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 1011/KH-UBND 10/06/2023 Kế hoạch triển khai thúc đẩy ứng dụng nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 842/KH_UBND 08/05/2023 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023
1 2 3 4 5 6 7 »