Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1975/KH-UBND 24/10/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình
2 30/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1581/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh
4 396/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022
5 276/UBND-TH 02/03/2022 V/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở
6 48/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình
7 2719/UBND-NCVX 08/12/2021 Về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
8 1170/UBND-NCVX 02/07/2021 Công văn số 1170/UBND-NCVX ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí.
9 17/2020/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10 13/2020/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 »