Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 01/2023/TT-BTTTT Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương Bộ Thông tin và Truyền thông 01/02/2023 Còn
2 72/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Chính Phủ 04/10/2022 Còn
3 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng Chính Phủ 15/08/2022 Còn
4 11/2022/TT-BTTTT V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bộ Thông tin và Truyền thông 29/07/2022 Còn
5 25/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Chính Phủ 12/04/2022 Còn
6 677/BTTTT-THH V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP) Bộ Thông tin và Truyền thông 03/03/2022 Còn
7 677/BTTTT-THH V/v hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia (NDXP) Bộ Thông tin và Truyền thông 03/03/2022 Còn
8 14/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản Chính Phủ 27/01/2022 Còn
9 03/2021/TT-BNV Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bộ Nội vụ 25/06/2021 Còn
10 03/2021/TT-BTTTT Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông 25/06/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »