Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/STTTT-BCXB 04/01/2016 V/v thông báo gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015
1