Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ

15:5, Thứ Sáu, 25-2-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC để đáp ứng các mục tiêu cụ thể được đề ra tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Xây dựng chức năng nghiệp vụ khoa học, đầy đủ, làm tiền đề thuận lợi cho việc số hóa kết quả giải quyết TTHC và phát huy có hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Bảo đảm thiết lập Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, phù hợp với yêu cầu kết nối, tích hợp và những tính năng lưu trữ của Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ: Đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả kết quả giải quyết TTHC điện tử hình thành trong quá trình giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; bảo đảm kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu điện tử; bảo đảm giá trị pháp lý và xác thực kết quả giải quyết TTHC lưu trữ điện tử theo thời hạn quy định;

- Tiếp tục phát huy những lợi thế của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong lộ trình thực hiện của Chính phủ.

II. MỤC TIÊU

- Bảo đảm hoàn thành xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, phục vụ triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (gọi chung là các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh) từ tháng 7/2021;

- Bảo đảm hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025;

- Bảo đảm việc số hóa tất cả các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Khảo sát khối lượng kết quả giải quyết TTHC, đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử

Tiến hành khảo sát, tổng hợp khối lượng kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, xác định quy mô khối lượng số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

2. Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh lập, triển khai Dự án xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đáp ứng các quy định của pháp luật và bảo đảm giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để lưu trữ, tìm kiếm, trích xuất dữ liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án trước ngày 31/3/2021;

+ Hoàn thành xây dựng phân hệ chức năng trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trước ngày 30/6/2021.

3. Xây dựng, thực hiện Đề án bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong số hóa kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai Đề án bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, tài nguyên lưu trữ, đường truyền kết nối; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các điều kiện khác để vận hành Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; bảo đảm giải pháp tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trước tháng 4/2021;

+ Hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin trước tháng 10/2021.

4. Thực hiện lộ trình số hóa, tạo lập dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC tại Kho quản lý dữ liệu điện tử

Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện và lộ trình số hóa kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được thực hiện số hóa theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện:

+ Hoàn thành số hóa tối thiểu 10% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trước ngày 31/12/2021;

+ Hoàn thành số hóa tối thiểu 40% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trước ngày 31/12/2022;

+ Hoàn thành số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trước ngày 30/6/2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ yêu cầu nhiệm vụ tại Kế hoạch này để khảo sát, xây dựng dự toán và lập dự án Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và dự án Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công theo Kế hoạch này và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm bảo đảm Kế hoạch đề ra. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật.

Các tin khác