Dự án Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình

10:27, Thứ Hai, 26-1-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tên Dự án: Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

3. Tư vấn lập báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Chính phủ điện tử -  Cục Ứng dụng CNTT- Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đưa tin học hóa các hoạt động tác nghiệp, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nội bộ các cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau, trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức, hỗ trợ công tác CCHC nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

5. Địa điểm xây dựng: Tất cả các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

6. Quy mô đầu tư: Triển khai đầu tư cho 30 Sở, ngành trong toàn tỉnh.

7. Tổng mức đầu tư dự án: 3.020.000.000 đồng.

8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và nguồn vốn khác.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2009-2011