Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 41/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình Sở Thông tin và Truyền thông 31/10/2022 Còn
2 1975/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 24/10/2022 Còn
3 30/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 09/08/2022 Còn
4 1581/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh UBND Tỉnh 13/06/2022 Còn
5 396/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch năm 2022 UBND Tỉnh 17/03/2022 Còn
6 276/UBND-TH V/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công sở UBND Tỉnh 02/03/2022 Còn
7 20-CT/TU Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở Tỉnh ủy Quảng Bình 28/02/2022 Còn
8 31/2021/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông 31/12/2021 Còn
9 118/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Chính Phủ 23/12/2021 Còn
10 22/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Bộ Thông tin và Truyền thông 13/12/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 »