Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

16:28, Thứ Hai, 20-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 145/SLĐTBXH-BTTETN ngày 09/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, như sau:

I. Căn cứ tiêu chí, định mức phân bổ

1. Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Việc phân bổ vốn cho các sở, ngành cấp tỉnh dựa trên các căn cứ:

- Nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các Quyết định phê duyệt đầu tư;

- Tổng mức phân bổ vốn cho các cơ quan không vượt quá tổng mức vốn được bố trí cho các sở, ban ngành theo quy định Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Việc tính toán số vốn cụ thể cho từng cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; nhu cầu nguồn lực trong trung hạn và hàng năm; kinh nghiệm triển khai của các cơ quan.

II. Phạm vi và đối tượng phân bổ Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

1. Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin

a) Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn cả tỉnh, trọng tâm là các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

b) Đối tượng

- Các huyện, thị xã, thành phố.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình.

c) Nội dung hoạt động

- Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình, tài liệu (tài liệu in, điện tử) phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, thông tin, tuyên truyền, bao gồm cả tiếng dân tộc thiểu số (nếu có).

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng.

- Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới.

+ Thiết lập mới cụm thông tin điện tử tại các cửa khẩu biên giới chưa có cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu biên giới; ưu tiên cửa khẩu biên giới đất liền.

+ Sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử đã thiết lập trước đây bằng nguồn vốn nhà nước để đảm bảo yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền.

- Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở (bao gồm cơ sở vật chất cho hoạt động của Đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo) để cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất, nền tảng cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội.

+ Trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo.

+ Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo.

+ Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử và phát triển các nền tảng công nghệ khác phục vụ giảm nghèo về thông tin.

- Hỗ trợ tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội, ưu tiên đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo.

+ Sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội.

+ Sản xuất mới các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thông tin thiết yếu.

+ Lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng.

+ Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử.

d) Định mức phân bổ

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức:

Ni = Q.Xi.Yi + Di

Trong đó: Ni là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i.

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i.

Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i quy định tại theo công thức: Yi = 0,015.XNi + ĐVi.

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển của huyện thứ i.

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i.

Di là nhu cầu kinh phí thực hiện nội dung đặc thù giảm nghèo thông tin theo hướng dẫn của cơ quan chủ trì Tiểu dự án của huyện thứ i.

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức:

Q= G-Di=1nXi.Yi

Trong đó: G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 6; D là tổng nhu cầu kinh phí thực hiện nội dung đặc thù giảm nghèo thông tin của các huyện. Bao gồm:

(1) Thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh cấp xã;

(2) Phát triển nền tảng công nghệ cung cấp sách, báo điện tử thiết yếu để phổ biến tác phẩm có giá trị, ý nghĩa lâu dài cho xã hội (bao gồm cả bằng tiếng dân tộc thiểu số);

(3) Lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng;

(4) Lựa chọn xuất bản phẩm in đã xuất bản qua các thời kỳ có giá trị về nội dung và có ý nghĩa lâu dài để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử, nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội, ưu tiên vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số), góp phần tiết kiệm nguồn lực của nhà nước và nâng cao hiệu quả về truyền thông thông qua xuất bản phẩm.

2. Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

a) Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn cả tỉnh, trọng tâm là các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển.

b) Đối tượng

- Các huyện, thị xã, thành phố.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

c) Nội dung hoạt động

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

- Hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, khen thưởng các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

- Tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo ở các cấp, các ngành, nhất là cơ sở.

- Phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.

                                                          TN (tổng hợp)

Các tin khác