Nội dung thực hiện tiểu dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều

15:15, Thứ Ba, 14-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT nhằm hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Điều 14 và Điều 15 Thông tư đã quy định cụ thể về việc thực hiện Tiểu dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều.

Theo đó, nhiệm vụ của công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều nhằm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về công tác giảm nghèo đa chiều trên cơ sở các chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong đó ưu tiên công tác thông tin, tuyên truyền đến khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Nội dung thực hiện bao gồm:

a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo và công tác huy động nguồn lực đóng góp cho công tác giảm nghèo bền vững;

b) Tình hình thực hiện giảm nghèo đa chiều trên các lĩnh vực; những kinh nghiệm trong sản xuất, gương điển hình về giảm nghèo bền vững;

c) Phổ biến, định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới;

d) Về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

TL

 

 

Các tin khác