Quảng Bình: Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025

16:45, Thứ Tư, 29-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh Chương trình OCOP,  góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với các ngành nghề, dịch vụ có lợi thế nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm OCOP gắn với khai thác các lợi thế về nguyên liệu địa phương, bảo tồn các giá trị văn hoá, cảnh quan và môi trường nông thôn; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội ở khu vực nông thôn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025: Tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 25 - 30 sản phẩm, trong đó phấn đấu có 1 - 3 sản phẩm đạt 5 sao, 20 - 25 sản phẩm đạt 4 sao; Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cấp và tiêu chuẩn hoá 20% sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng; Củng cố, hoàn thiện các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, chú trọng thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 20% là các doanh nghiệp; Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn cho 100% cán bộ thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã; Tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho 100% cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế. Hàng năm tổ chức tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm OCOP trong và ngoài nước. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP cấp huyện.

Nội dung tập trung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025 là: Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng tại địa phương; Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường; Triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chu trình OCOP thường niên; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Chương trình OCOP; Xây dựng và triển khai các dự án thành phần trong Chương trình OCOP.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên đưa nội dung triển khai chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị để chủ động thực hiện có hiệu quả. Phát triển các sản phẩm OCOP theo đúng mục tiêu, tiêu chí của Chương trình OCOP đã được quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí thêm ngân sách địa phương và chỉ đạo tốt công tác lồng ghép nguồn lực từ các chương trình dự án khác trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP. Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP.

Tải xuống Kế hoạch tại đây!

                                        NTT
 

Các tin khác